2014/07/11

ClojureでFibonacci(10) Calculation per Request

Express vs Flask vs Go vs Sparkjava
https://medium.com/@tschundeee/express-vs-flask-vs-go-acc0879c2122

Clojureだとどの程度なのか気になったのでベンチとってみたら、
比較用のNodeの4倍程度速度だった。

GolangとSparkjavaはやはり速い……

環境

Hardware: Macbook Air 2011mid Core i7@1.8GHz and 4GB RAM
Software: OSX 10.9.3
Java 1.8.0_05 Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM

ソースコード

github.com/ysasaki/clj-fib-serverにアップしてある

src/fib/handler.clj


(ns fib.handler
 (:gen-class)
 (:require [compojure.core :refer :all]
      [compojure.route :as route]
      [ring.middleware.params :as mp]
      [org.httpkit.server :as httpkit]))

(defn- ^long fib [^long n]
 (case n
  0 0
  1 1
  (+ (fib (- n 1)) (fib (- n 2)))))

(defroutes app-routes
 (GET "/:number" {{number :number} :params}
    {:status 200 :header {"Content-Type" "text/plain"} :body (str (fib (Integer/parseInt number)))}))

(def app
 (mp/wrap-params app-routes))

(defn -main [port]
 (httpkit/run-server app {:port (Integer. port)}))

ベンチマーク

1回目

Running 30s test @ http://localhost:5000/10
 2 threads and 64 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency   4.84ms  10.50ms 169.24ms  96.29%
  Req/Sec   9.76k   3.31k  14.07k  77.83%
 571981 requests in 30.00s, 51.82MB read
 Socket errors: connect 0, read 25, write 0, timeout 0
Requests/sec: 19065.88
Transfer/sec:   1.73MB

2回目。JVMが頑張っているのか2回目は大体1000req/secくらい速い

% wrk -c 64 -d 30s http://localhost:5000/10
Running 30s test @ http://localhost:5000/10
 2 threads and 64 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency   3.42ms  5.11ms 133.44ms  99.18%
  Req/Sec  10.75k   1.43k  14.22k  85.30%
 605999 requests in 30.00s, 54.90MB read
 Socket errors: connect 0, read 3, write 0, timeout 0
Requests/sec: 20199.93
Transfer/sec:   1.83MB

fibにtype hintsを付けないと1000req/sec減る感じだった

Node

比較用にNodeも元記事のソースコードでベンチマーク

% node -v
v0.10.7

% wrk -c 64 -d 30s http://localhost:3000/10
Running 30s test @ http://localhost:3000/10
 2 threads and 64 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency  12.72ms  1.51ms 30.10ms  71.00%
  Req/Sec   2.55k  224.26   3.03k  68.94%
 150699 requests in 30.00s, 31.19MB read
Requests/sec:  5022.71
Transfer/sec:   1.04MB

1 件のコメント:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  Tại một nơi bí mật trong Tử Trúc Lâm, Mạnh Siêu Nhiên vẫn đứng yên lặng trong màn đêm, trên thân thể đã vương đầy những vết sương lạnh lẽo. Ông đang hết sức tập trung hộ pháp cho đệ tử của mình.

  Tại thời điểm Sở Dương vừa đột phá, Mạnh Siêu Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục hắn cũng thành công rồi! Con đường tu hành của Sở Dương lại tiến thêm một bước nữa.

  Đột nhiên :
  - Tẩy Kinh!?
  Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc nhìn đám khí đen bóng đầy quỷ dị mà Sở Dương vừa thở ra, hắn không tự chủ được trợn trừng mắt nhìn đám hơi, miệng bật thốt tiếng kinh hô, đây…đây là tạp chất trong kinh mạch
  Sở Dương mới chỉ đột phá Vũ Sĩ thì làm sao có thể ép tạp chất trong kinh mạch ra được?

  - Sao mình lại thu được một tên đồ đệ biến thái đến như thế?
  Mạnh Siêu Nhiên ngơ ngác.

  返信削除